Logo KKK
| PL | ENG

Organizacja i struktura

 

STRUKTURA ZARZĄDZANIA POLSKIM KLASTREM ALUMINIUM

             Klaster jako powiązanie kooperacyjne posiada władze, w postaci Walnego Zebrania Członków Klastra, w skład którego wchodzą przedstawiciele członków klastra. Walne zebranie zatwierdza kierunki działań, strategię Klastra, sprawozdania Rady Klastra oraz może powołać i odwołać Członków Rady Klastra. Walne Zebranie podejmuje decyzje w drodze uchwał w obecności co najmniej 25% aktualnej liczby uczestników klastra większością głosów.

            Pracami Klastra kieruje Rada Klastra, złożona z osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Klastra. Do jej zadań należy m.in. powoływanie i odwoływanie Zarządu Klastra, zatwierdzanie planów i sprawozdań działalności Klastra, ustalanie wpisowego, składek rocznych i innych danin na rzecz Klastra, powoływanie grup roboczych, nadzorowanie i opiniowanie działalności Klastra we wszystkich obszarach, za wyjątkiem obszarów zastrzeżonych przez Koordynatora Klastra.

            Na co dzień Klaster na zewnątrz reprezentowany jest przez Zarząd Klastra, który koordynuje jego działania.

            Koordynatorem Klastra jest CCInstitute Sp. z o.o.

Powyższe organy funkcjonują na rzecz Klastra, usprawniając jego działanie i komunikowanie się firm zgromadzonych w jego strukturach.

        Niezależnym ciałem doradczym Polskiego Klastra Aluminium jest Rada Naukowa, której głównym zadaniem jest analiza prowadzonych przez działy B+R członków powiązania prac badawczych, odniesienie ich do prac badawczych prowadzonych na uczelniach i wypracowanie kierunków rozwojowych w perspektywie średniookresowej.

            Rada Naukowa PKA składa się z wybitnych ekspertów w dziedzinach powiązanych z branżą aluminium, delegowanych przez Uczelnie Wyższe i Jednostki Badawczo-Naukowe, a także przedsiębiorstwa - członków powiązania.

            Procesy badawcze realizowane przez PKA są przekazywane na bieżąco członkom Rady Naukowej przez przedstawiciela Koordynatora Klastra w Radzie.

            Rada Naukowa zbiera się na wniosek jej Członków, bądź wniosek Koordynatora Klastra. Zadaniem uzupełniającym Rady Naukowej PKA jest dbanie o rozwój naukowy Klastra poprzez analizę i recenzję przestawionych prac badawczych oraz wspieranie ich publikacji.

logo PKA
Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
tel. (+48) 32 508 75 00
kom. (+48) 734 19 11 06
Realizacja: group4
logo logo UE